Header Ads

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พัฒนาระบบ IPD Paperless นำเทคโนโลยีลดการใช้กระดาษ ภายใต้แนวคิด Smart Hospital

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13:30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดระบบงาน IPD Paperless โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อติดตามงานพัฒนาคุณภาพการบริการ ภายใต้แนวคิด Smart Hospital นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รองรับการพัฒนาระบบเวชระเบียนแบบไร้กระดาษ (IPD Paperless) ส่งผลให้ลดระยะเวลารอคอย, ลดภาระงานของบุคลากร,  ลดการสูญหายของเวชระเบียน, ลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และเพิ่มความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ทำให้เกิดความพึงพอใจของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการที่หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก เป็นที่แรก และพัฒนาไปยังหอผู้ป่วยอื่นๆ ต่อไป!!!!! ประชาสัมพันธ์​โรงพยาบาล​สวรรค์​ประชา​รักษ์​นครสวรรค์!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.