Header Ads

นครสวรรค์​ตก เตรียมดำเนินโครงการ​ขุดลอกบึงอ้อ เพื่อพัฒนา​เป็นแหล่งน้ำต้นทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หน้าวัดท่าทอง หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดลอกบึงอ้อ ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยร่วมกับหน่วยงาน สำนักงบประมาณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานนครสวรรค์ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่สำรวจ โดยจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบึงอ้อ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีบริเวณทั้งสิ้น 972 ไร่ ในพื้นที่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์​ เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการรับน้ำ ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความจำเป็นต้องใช้น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิต แต่สภาพบึงดังกล่าวในปัจจุบันเกิดการตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำ หากมีการดำเนินการขุดลอกบึงอ้อ จะทำให้มีความบรรจุเพิ่มขึ้นเกษตรกรรมสามารถทำการเพาะปลูกและมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำต้นทุนและสามารถเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย เป็นการลดความเสี่ยงจากผลกระทบ ทำให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งโครงการขุดลอกบึงอ้อในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่พร้อมให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับ การเกษตร ใช้ในอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี โดยพื้นที่ของเกษตรกรที่จะได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้จำนวน 750 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 2, 500 ครัวเรือน 6,500 คน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.