Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก( PM 2.5)​ และภัยแล้ง

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และภัยแล้ง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชาพลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ปภ.จังหวัด​นครสวรรค์​ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และชุดดับไฟป่า เข้าร่วมในพิธีฯนายบรรจง โพธิวงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งว่าในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)​ มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ จึงให้กองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการตามบริบทแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดนครสวรรค์ หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และที่สำคัญได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึก เรื่องเกี่ยวกับการเผาอ้อยและการเผาซังนาข้าว โดยทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำประกาศการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน  ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการการเตรียมการเพื่อเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภท ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม  สำหรับ สรุปข้อมูลจุดความร้อน HotSport เมื่อปี พ.ศ. 2564  จังหวัดนครสวรรค์ มีเป้าหมายการเกิดจุดความร้อน 3, 835 จุด พบจุด Hotspot เกิดขึ้นจริง 2, 550 จุด ลดลง 1, 285 จุด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 46.8 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในปี พ.ศ.2563 มีจำนวนเกินค่ามาตรฐาน 31 วัน เทียบกับปี พ.ศ.2564 มีจำนวนเกินมาตรฐาน 15 วัน ลดลง 16 วัน คิดเป็นร้อยละ 51.6 เปอร์เซ็นต์!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.