Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

   วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ในการพัฒนาชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง เพื่อสนองพระปณิธานของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์สร้างกระแสนิยมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างสร้างสรรค์ ตาม คำขวัญ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" !!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.