Header Ads

พ่อเมืองสี่แคว มอบสิ่งของพระราชทาน​ มอบให้ประชาชนผู้ประสบ​ภัยหนาว อ.ชุมตาบง

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายชยันต์ ศิริมา​ศ​ ประธานกรรมการมูลนิธิ​ราชประชานุเคราะห์​ ประจำจังหวัดนครสวรรค์​ เป็นผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ผ้าหม่กันหนาว ชุดยาและเวชภัณฑ์​ พระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็น และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ได้ด้วยดี โดยมีประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่ได้รับสิ่งของพระราชทานของอำเภอแม่เปินจำนวน 1,000 คน โดยมี นายอรรถการณ์ จิตถวิท นายอำเภอชุมตาบง หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวชุมตาบง ร่วมให้การต้อนรับ   อำเภอชุมตาบง เริ่มมีอากาศหนาวเย็นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน​ 2564​ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงและติดภูเขา ทำให้มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ จึงเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ของอำเภอแม่เปิน ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นทำให้ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุกคลภาพ ผู้มีรายได้น้อย ที่ขาดแคลนผ้าห่มก็หนาว ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ในนามของข้าราชการ และประชาชนชาวอำเภอชุมตาบง รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น พวกเราจะพร้อมใจกันทำถวายพระองค์​คือ การเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ ภัยพิบัติต่างๆ ในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนนั้น เป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมาย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.