Header Ads

“อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหาร โดยได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าขึ้น ทั้งทางด้านการเกษตร, การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้จัดตั้ง “สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อดำเนินการและบริหารจัดการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพบก     ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการออกกำลังกาย รวมทั้งช่วยส่งเสริมสร้างสวัสดิการและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและราษฎรหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า รวมถึงกำลังพลของหน่วยในกองทัพบก ตลอดจนครอบครัว รวมทั้งสินค้าโอทอป, สินค้าทางการเกษตรของเกษตกรในพื้นที่ อันมีผลในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการรวมทั้งการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ       ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งภายในพื้นที่มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้ 1. ชมจุดทรงประทับยืน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในอดีต (จุดวางก้อนหินหนัก 10 ตัน) และเดินขึ้นหอคอยจุดทรงประทับยืนความสูง 5 ชั้น 2. สักการะพระพุทธรูป สูง 12 เมตร “พระพุทธรัตนชัย สุรพลารักษ์ พิทักษ์กาวิละสยามเทศ” พร้อมองค์ศรีอริยเมตตรัย และ เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ 3. รับประทานอาหารในซุ้ม, แพ ชมทัศนียภาพผืนน้ำ 4. นั่งรถรางล้อยาง ชมพื้นที่รอบเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า 5. มาออกกำลังกาย โดย มาเดิน, มาวิ่ง และมาปั่นจักรยาน รอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ระยะทาง 4 กิโลเมตร 6. กิจกรรมตกปลาพาเพลิน 7. ปั่นจักรยานน้ำกับครอบครัว 8. ถ่ายรูปคู่กับครอบครัวคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน 9. กิจกรรม ป้อนหญ้า, ป้อนอาหาร และป้อนนมน้องแกะ ตัวน้อยๆ 10. เดินขึ้นบนกังหันลมสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี ฉายหลังเป็นทิวเทาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 11. มาเล่นน้ำกับครอบครัว ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ลมหนาว, ชมทัศนียภาพของทิวเขาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, ชมบรรยากาศความงดงามตามธรรมชาติ ของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.  แบบวิถีใหม่ New Normal “กิ๋นข้าว เท้าแกว่งน้ำ ถ่ายฮูป  คิงคอง ป้อนนมน้องแกะ เจิญมาห้วยตึงเฒ่า เด้อ” ในห้วงฤดูหนาว และเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย รวมทั้งได้สัมผัสธรรมชาติอย่างมีความสุข คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 329 ธันวาคม 2564
ขับเคลื่อนโดย Blogger.