Header Ads

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ จัดขึ้นบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4113 บ้านคลองแปด – ทุ่งทะเลทราย ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่  17  ธันวาคม 2564  โดยการนำ ของ นาย เจษฎ์ตพงศ์   ปัญญธนชัยกุล ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน อำเภอตาคลี ตามที่อำเภอตาคลีแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนสายหลัก ในพื้นที่ พร้อมดำเนินการจัดระเบียบป้าย หรือ สัญญาณจราจร เพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 ทั้งนี้ ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกัน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อ พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงป้ายจราจร และตัดแต่งกิ่งไม้ ที่บดบังทัศนวิสัยและป้ายจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้กับประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ในพื้นที่!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.