Header Ads

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ (12 ธันวาคม 2564) เวลา 08.30 น. นายปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) และโรงเรียนนครสวรรค์ จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ในครั้งนี้พบเพียงปัญหาเล็กน้อยที่เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี อาทิ ผู้เข้าสอบพิมพ์ใบเข้าห้องสอบมาผิด ก็ได้ให้ผู้เข้าสอบปรินท์ใบเข้าห้องสอบในระบบออกมาใหม่  ทั้งนี้บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ. ได้ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 โดยได้ประกาศรับสมัครทางระบบ Internet ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 429,653 คน และได้มีมติแบ่งภาค/เขต ในการสอบแข่งขันออกเป็น 4 ภาคเขตได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สถานที่จัดสอบแข่งขัน จำนวน 26 จังหวัดสำหรับจังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นศูนย์สอบกลุ่มภาค/เขต ภาคเหนือ เขต 2 รับผิดชอบสนามสอบจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร ซึ่งกำหนดวันสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เริ่มสอบเวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  โดยศูนย์สอบในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวน 14 แห่ง และมีผู้เข้าสอบจำนวน 22,558 คน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.