Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในการนำสินค้าผลผลิตมาจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์โดย ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้จัดทำ "โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2564 ในการนำเกษตรกรผู้ผลิตมาจำหน่ายสินค้าก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากและชุมชน อีกทั้งยังเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้ง 2 รูปแบบคือ การจำหน่ายแบบปกติ และการจำหน่ายแบบออนไลน์ ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และช่องด้านการตลาด สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสินค้าในเขตปฏิรูปที่ดินให้แพร่หลาย รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.