Header Ads

กรุงเทพมหานคร-ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีตั้งเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


วันที่ ธันวาคม 2564 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีตั้งเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนตู้อบข้าวและผลิตพันธุ์ข้าว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ,นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหนองจอกนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ,พนักงานสำนักงานเขตหนองจอก และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตู้อบข้าวและผลิตพันธุ์ข้าว ได้รับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกจากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ผ่านทางกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เกษตรกรไม่สามารถเก็บข้าวไว้ได้หลังเก็บเกี่ยว จึงขายได้ในราคาที่ถูก เนื่องจากข้าวมีความชื้นสูง เกษตรกรจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก และกลุ่มยังสามารถการบริหารจัดการตั้งแต่ การผลิต การแปรรูป การตลาด โดยแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารพร้อมจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ ซึ่งจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกสามารถมีเงินชำระหนี้สิน และยังขับเคลื่อนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่อไปในอนาคต

----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ---- 

ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////////////////////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.