Header Ads

โครงการจัดสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยาและสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำไปยังพาสาน ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น : ประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และภาคส่วนต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยาและสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านเพื่อเชื่อมต่อการเข้าถึงอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา “พาสาน” มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมประกอบด้วย ประชาชน ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง   โดยสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการก่อสร้างองค์พระแม่กวนอิม ขนาดความสูงรวม 45 เมตร ซึ่งองค์พระแม่กวนอิมจะประกอบด้วย 3 ปางในองค์เดียว ได้แก่ ปางประทานพร ปางถือคฑาหยู่อี่ และปางถือลูกประคำ ที่ส่วนหนึ่งมีประชาชน และภาคส่วนต่างๆ บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้าง เนื่องจากข้อจำกัดบางส่วนของระเบียบราชการ ที่จะประดิษฐานไว้บริเวณเกาะยม ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นสถานที่สักการะบูชาและสถานที่ท่องเที่ยวของภูมิภาคในอนาคต โดยปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดสร้างจากหินแกรนิตขาว ด้วยช่างฝีมือผู้ชำนาญการอยู่ที่เมืองฉ่งอู่ มณฑลฮกเกี๊ยน สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นในส่วนที่เกี่ยวเนื่อง บริเวณโดยรอบที่มีลักษณะเป็นฐานจะจัดสร้างให้เป็น “อุทยานวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยา” ที่จะมีการจัดแสดง รายละเอียด ทั้งในส่วนของวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นมา และข้อมูลต่างๆ และยังจะได้มีการจัดสร้างสะพานข้ามแม่น้ำทั้งฝั่งน้ำปิงและแม่น้ำน่าน ไปยัง “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะมีการออกแบบให้สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ใช้เป็นสะพานเดินข้ามไปยังพาสาน เป็นจุดชมทิวทัศน์บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และมีส่วนอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งทั้งในส่วนของอุทยานวัฒนธรรมฯ และสะพานฯ ได้มีการคัดเลือกบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมมาดำเนินการศึกษาออกแบบส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดร่างการออกแบบภายหลังจากที่ได้มีการศึกษา และประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียด และข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ไปปรับปรุงพัฒนารูปแบบมาเป็นระยะ และในการประชุมประชาคมครั้งดังกล่าวนี้เทศบาลนครนครสวรรค์และบริษัทผู้ออกแบบจึงได้เรียนเชิญประชาชน และภาคส่วนต่างๆ มาเพื่อร่วมรับฟังรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการจัดสร้างให้เหมาะสมต่อไป!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.