Header Ads

จังหวัดนครสรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัญจร ที่อำเภอชุมแสง

วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น.  นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัญจรพื้นที่อำเภอชุมแสง ห้องประชุมสุรสีห์ (ชั้น 2) อาคารพุทธโชติ ข้างศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา  ศป.ป.ส.อ.ชุมแสง สรุปสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ,สรุปการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและความต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุน/ช่วยเหลือในการดำเนินการฯ ,ประเมินสถนการณ์/แนวโน้มของปัญหายาเสพติดยาเสพติดพื้นที่ภาจเหนือตอนล่าง และสาระสำคัญของประมวลกฎหมายยาเสพติด ,ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ค้า/ผู้เสพ/กลุ่มเสี่ยง) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ.2565 ,รายงานสถิติผู้ต้องขังคดียาเสพติดของเรือนจำกลางนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน รายงานผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ ของด่านตรวจพยุหะคีรีทั้งนี้  การประชุมเพื่อให้ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครสวรรค์ สอดคล้องกับนโยบายแนวทางการดำเนินงานของ ศอ.ปส. ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.