Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด”

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมการสัมมนาวิชาการ “แนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด” ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยการประชุมสัมมนาวิชาการในวันนี้ ได้ทำเสนอข้อมูลพื้นฐานและการดำเนินการในปัจจุบันของบึงบอระเพ็ด เสวนาทิศทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด สู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนได้รับเกียรติจาก ดร.พรพิรัตน์ คันธธาศิริ  มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์) รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์  รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว  มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ แต่ละด้าน มาร่วมระดมความคิดเห็น ไปพร้อมกับการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ ที่มี ภาคประชาชน ภาครัฐ และส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมกับแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอ ความก้าวหน้าของการดำเนินการพัฒนาบึงบอระเพ็ดในปัจจุบัน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ด้านชีวภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ และแผนการพัฒนาระดับนโยบาย และเพื่อหาแนวทางการ พัฒนาบึงบอระเพ็ด ในอนาคต โดยเน้นเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ เพื่อยกระดับบึงบอระเพ็ด ไปสู่พื้นที่ชุ่มน้ำโลกในอนาคต!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.