Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 50/2564 ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (8 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 50/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการป้องกันโควิด-19 และรายงานข้อมูลการกักตัวใน SQ รายงานข้อมูลจุดพักคอย (C) และรายงานข้อมูลโรงพยาบาลสนาม รายงานข้อมูลหมู่บ้านสีฟ้า  สรุป_หนังสือข้อสั่งการของ ศบค.มท. และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกนอกสถานที่ในชุมชนทหาร และประชาชนรอบค่ายจิรประวัติ มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีจำหน่ายนักโทษเด็ดขาดออก ทำงานฝึกอาชีพภายนอกเรือนจำ เสนอมาตรการเตรียมความพร้อมเตียงโรงพยาบาลสนามพุทธอุทยาน (ใต้ฐานองค์พระใหญ่) เพื่อรองรับ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฉุกเฉิน เสนอแผนสุ่มตรวจ ATK ในชุมชนเขตเทศบาลเดือนธันวาคม 2564ทั้งนี้ การประชุมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.