Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2564​

วันนี้ (29 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 12/ 2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยที่ประชุมได้มีการ แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ มาอยู่ใหม่ ,รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ,สรุปสถานการณ์ COVID-19 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ,สรุปสถานการณ์น้ำเดือนธันวาคม 2564 ,การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ เดือนมกราคม 2565 ,การส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ ,การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ,การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ,การจัดงานวันครู ประจำปี 2565 ,รายงานผลการจัดหาโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนธันวาคม 2564  ,การดำเนินโครงการ "ถนนน่ามอง" และผู้ว่า ฯ จังหวัดนครสวรรค์ มอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนการประชุมได้จัดการมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564  พิธีมอบเกียรติบัตรในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์  มอบรางวัลการประกวดสืบสานวัฒนธรรมอาหารถิ่น  มอบรางวัลการประกวดสืบสานการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายด้วยผ้าขาวม้า การมอบเกียรติบัตร และเข็มความประพฤติดี ประจำปี 2564  การมอบเกียรติบัตรผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฉัดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบ 100%!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.