Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2564

วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2564 ) เวลา 09.40 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 4/2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โดยที่ประชุมได้ รับฟังพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ผ่านระบบออนไลน์ การรับชมถ่ายทอดสดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564โดยในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินกิจกรรมที่ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรวมพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ได้เข้ามามีส่วนร่วมในร่วมปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นประจำทุกปี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.