Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2565

วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกิจกรรมเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้ง ตำรวจ,ทหาร,อปพร. , ผู้ถูกคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม 40 หน่วยงาน 300 คน โดยมีนายบรรจง โพธิวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานฯ ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1 การอ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 อันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดภัยสีนามิขึ้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากภัย และเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) แก่ประชาชน กิจกรรมที่ 2 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยมี การปล่อยขบวนรถมอเตอร์ไซด์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก จำนวน 50 คัน และการปล่อยขบวนรถรณรงค์แสดงความพร้อมของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จำนวน 30 คัน!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.