Header Ads

สคบ.เมืองปากน้ำโพ ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน


วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) เวลา 15.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย พลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ช่วงเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่องให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เนื่องจากในช่วงเทศกาลสำคัญในทุกปีจะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง บางรายสูญเสียอวัยวะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นโดยคึกคะนอง การเล่นไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ให้ สคบ.จังหวัดทุกจังหวัด ออกตรวจผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและลูกหลาน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.