Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ นำทีมฝ่ายปกครอง ปรับปรุงขยายผิวถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนที่สัญจร โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ”

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 /ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 / ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลผักไห่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ โดยการขยายผิวทางจราจรให้กว้างขึ้นประมาณ 1 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร โดยการดำเนินงานดังกล่าว ไม่ได้ใช้งบประมาณจากส่วนราชการ      ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางเข้าที่ว่าการอำเภอมีลักษณะคับแคบ รถสวนทางต้องชลอและจอดรอ นายอำเภอผักไห่ จึงได้ดำเนินการมอบหมายให้ฝ่ายปกครองร่วมกันพัฒนาปรับปรุงทางเข้าที่ว่าการอำเภอให้มีความสวยงามและสะดวกสบายต่อผู้สัญจร และผู้ที่มาติดต่อราชการ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.