Header Ads

ปากน้ำโพ ประชุมภาคีเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ขับเคลื่อนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.10 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมภาคีเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 โดยมี คณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.) จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยจัดการ สสส. จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ "นโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดนครสวรรค์สู่เมืองเกษตรอินทรีย์" นำเสนอ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดนครสวรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ข้อเสนอ เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ข้อเสนอต่อแผนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดนครสวรรค์ ข้อเสนอเพื่อออกแบบกลไกขับเคลื่อนนครสวรรค์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์นำเสนอกำหนดการจัดสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดและสมัชชาสุขภาพ เวทีเขย่าทัศน์จังหวัดนครสวรรค์ การจัดอบรมผู้ตรวจแปลงตามระบบ SDGS-PGS การสร้างเครือข่ายภาคีการขับเคลื่อนงาน และสรุปผลการประชุมทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สร้างรูปธรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ ในการขยายผลให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรมที่ให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค การพี่งพาตนเองรวมทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.