Header Ads

🐅พ่อเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มอบนโยบายแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์🐅

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานมอบนโยบายสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี รักษาการแทนพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และคณะกรรมการ พัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ร่วมรับมอบนโยบายนายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สตรีมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม ในการแก้ไขปัญหาของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ ในระดับพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีให้มีความเป็นอยู่อย่างมั่นคง มีความปลอดภัย สิ่งสำคัญเคียงข้างราชการ ภาคเอกชน ในการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ในทุกรูปแบบให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับอำเภอ (กพสอ.) และระดับจังหวัด (กพสจ.) โดยให้การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ทุกระดับ มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนองค์กรสตรี รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และจัดทำแผนงาน โครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.