Header Ads

ลาดยาว กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัด​นครสวรรค์​

   วันที่ 31 ตุลาคม 25 64 เวลา 10.00 น ณ ศูนย์เงินกองทุนหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8  ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว นายนิโรธ​ สุนทรเรขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 6 นครสวรรค์ เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรี​ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลหนองนมวัว และตำบลสระแก้ว จำนวน 500 ชุด โดยมี  นายบรรจง โพธิวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ปภ.นครสวรรค์​   นายไพฑูรย์​ จันทพรต ปลัดอำเภอลาดยาวหัวหน้าฝ่าย​ความมั่นคง​ นายเจน แรงกสิกร สจ.นครสวรรค์​ นางแก้วตา มะระยงค์ เรขา.นายก อบจ.นครสวรรค์​   หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี โดยปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดสืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุ"เตี้ยนหมู่" ทำให้เกิดประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564และจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 11 ตำบล 111 หมู่บ้าน 3,390 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 36,122 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ตำบลหนองนมวัว และสระแก้วมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวนหลายครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวนหลายพันไร่ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลาดยาว ยังคงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ประสบภัย ที่ต้องการความช่วยเหลือหลายครัวเรือนหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ในห้วงเดือนกันยายน 2564 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอลาดยาวไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน และพื้นที่ทางการทางการเกษตรได้รับความเสียหายหลายพันไร่ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำดังนั้น กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.