Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จ.นว.) ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ เจ้าพระยาคอนเว้นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์(กรอ.จ.นว.) ครั้งที่ 6/2564 โดยที่ประชุมได้มีการขี้แจงผลการศึกษาโครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ,  การผลักดันกลุ่มจังหวัดเหนือตอนล่าง ๒ เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด้าน Bioeconomy , โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์  1) การขยายพื้นที่สีม่วง ตาม พรบ.ผังเมือง รองรับการการลงทุนต่อเนื่องในพื้นที่ Nakhonsawan Biocomplex และ 2) การจัดทำข้อมูล Demand side แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัด และการปรับปรุงความสะอาด สภาพถนนและภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลักในเขตเมืองนครสวรรค์ นอกจากนั้นได้นำเสนอข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นำเสนอโดย : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ , รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 , สภาวะการค้าจังหวัดนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 2564 , ข้อเสนอของคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดนครสวรรค์ , การพัฒนาเขตพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) , กรอบแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 , การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในรอบเดือนที่ผ่านมา!!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.