Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 47/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 47/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยที่ประชุมได้รายงานติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สาเหตุและแนวทางการลดอัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานข้อมูลการกักตัวใน SQ, รายงานข้อมูลโรงพยาบาลสนาม และรายงานข้อมูลหมู่บ้านสีฟ้า สรุปหนังสือข้อสั่งการของ ศบค.มท. และพิจารณา การยุบรวมโรงพยาบาลสนาม 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามพุทธอุทยานนครสวรรค์ (ใต้องค์ฐานพระ)และโรงพยาบาลสนามอาคารแบดมินตัน สนามกีฬากลางนครสวรรค์ พิจารณาโครงการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จุดที่ 1 สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 แลพุทธอุทยานนครสวรรค์ (ใต้องค์ฐานพระ) ประจำเดือนธันวาคม 2564 โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตกักกันไว้สังเกตอาการ State Quarantine เดือนธันวาคม 2564ทั้งนี้ การประชุมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.