Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 46/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 46/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการป้องกันโควิด-19 และรายงานข้อมูลการกักตัวใน SQ รายงานข้อมูลจุดพักคอย (C) และรายงานข้อมูลโรงพยาบาลสนาม รายงานข้อมูลหมู่บ้านสีฟ้า  สรุปหนังสือข้อสั่งการของ ศบค.มท. ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 และพิจารณา ขออนุญาตการจัดงานประเพณีจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง 2564 ทั้งนี้ การประชุมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.