Header Ads

เมืองสี่แคว จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2564 ​

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยในประชุมได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสถานการณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น สรุปสถานการณ์โควิด-19 สรุปสถานการณ์น้ำเดือนพฤศจิกายน 2564  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ เดือนธันวาคม 2564 การประกาศวาระจังหวัด "แก้ไขปัญหาความยากจน" เพื่อการขับเคลื่อนการขจัดความ ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี และยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Bictims) ประจำปี 2564 ,การมอบประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา "โครงการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 อีกด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.