Header Ads

ธ.ก.ส.เมืองสี่แคว จัดแกลงข่าว" โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรดูการผลิต ปี 2564​-2565 และพิธีลงนาม(MOU)​ร่วมกัน

ณ ห้องสายรุ้ง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท ​อำเภอเมือง​นครสวรรค์​ นายปรีขา เดชพันธุ์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​พิธีลงนาม" โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร​ฤดูการผลิต ปี  2564​-2565" และพิธีลงนาม MOU การจับคู่และเชื่อมโยงธุรกิจ​(Business​ Matching)​    ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564​ ได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกร และมาตรการคู่ขนานปี 2564​/65 สำหรับข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมอบหมายให้ธนาคารดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำโดยเฉพาะข้าวเปลือกนาปีที่กำลังทยอยเก็บเกี่ยวอยู่ปัจจุบัน นั้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาลและความคืบหน้าการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจกรรมสาขาภาคเหนือตอนล่าง จึงได้ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้ง 3 ชนิดได้รับทราบ สนจ.นครสวรรค์​ จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ฤดูการผลิต ปี 2564​/2565​ ภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันในภาคการเกษตรและองค์กร(สหกรณ์​ และ สกต.)​ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสำนักพัฒนาลูกค้าสถาบันและองค์กรชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจ Business Marketing ระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ เพื่อช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรและสมาชิก และเก็บสต๊อกข้าวเปลือกเพื่อพยุงราคาให้สูงขึ้น พร้อมกำหนดให้มีพิธีลงนามข้อตกลง (MOU)​ร่วมกัน   ทางด้าน นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า สถานการณ์ผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ที่รับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัด มีเพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลกพิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์อุทัยธานี และตาก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่ง ธ.ก.ส. ยังคงทำหน้าที่ตามภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพ ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบอาชีพ SMAEs สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อย่างเต็มศักยภาพ ด้านการสนับสนุนสินเชื่อ สามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ในทุกกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 40,733.37 บาท ส่งผลใหมีพอร์ต​สินเชื่อคงเหลือในระบบจำนวน 223,485.90 ล้านบาท ในขณะเดียวกันสามารถระดมทุนจากผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก ผ่านผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ส่งผลให้มียอดเงินฝากรวมทั้งสิ้น 155,648.62 ล้านบาท และในภาวะวิกฤตโควิด 19 ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง จึงได้ดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าและพี่น้องประชาชน โดยมีการ ช่วยเหลือเยียวยา ลูกค้าที่ประสบปัญหา covid 19 โดยธนาคารให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุข หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฯ ส่วนทางด้านการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยการมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,671,468 บาทและที่สำคัญ ธ.ก.ส. มีมาตรการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทานเกษตรกรลูกค้า และผู้ประกอบการรายย่อย SMAEs ธนาคารได้ทำโครงการพักชำระหนี้เป็นเวลา 1 ปี และพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน ให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาด้วยความสมัครใจ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 ได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร สินเชื่อเงินด่วน และสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเสริมสภาพคล่องและการจ้างงานอีกด้วย!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.