Header Ads

แอโร กรุ๊ป(1992) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone)​เพื่อการเกษตร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone) เพื่อการเกษตร หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา" ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน เพื่อการเกษตร" ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง    การฝึกอบรมในวันนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท แอโร กรุ๊ป​(1992)​จำกัด ที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ให้กับผู้ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จึงได้มุ่งมั่นดำเนินการจัดฝึกอบรม ในครั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของภาคการเกษตร มันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ  ทางด้าน ดร.กฤษดา อัครพัทยากุล หรือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียกว่า "Doctor โดรน ผู้ใหญ่ใจดี กล่าวว่า การใช้อากาศยานไร้คนขับโดรน เพื่อการเกษตรทำการพ่นสารกำจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืช และพ่นฮอร์โมนบำรุงพืช สามารถลดเวลาลง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน 3 ถึง 5 เท่า  นางสาวอาภาพร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตร 18 ชั่วโมง โดยมีผู้สนใจ จากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก โดยบริษัท แอโร กรุ๊ป​(1992)​ จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสนใจ และตรงวัตถุประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน โดยทางบริษัท ร่วมกับวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร โดยเนื้อหาการฝึกอบรมประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานทางด้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(Drone)​ เพื่อการเกษตร ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การผสมสารที่ใช้ในการพ่น การบังคับหรือปล่อยอากาศยาน การขนย้ายและเก็บรักษา ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งคาดว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ และทักษะในการบังคับ หรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)​เพื่อการเกษตร และสามารถนำความรู้และทักษะ ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.