Header Ads

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการในพระราชดำริทั้งปวง “สิ่งใดที่ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้องดำเนินการและขับเคลื่อนต่อไป”

      โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย มีวัตถุประสงค์ พัฒนาพันธุ์กระบือ ให้มีลักษณะดี มีคุณภาพ เพื่อเพื่มรายได้เกษตรกร อนุรักษ์สายพันธุ์กระบือบ้าน  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย โดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่นำกระบือไทย ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม ต่อยอดการเลี้ยงกระบือ สู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเพื่อทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรกรรม และการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์กระบือไทยสู่สังคม       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มีพระบรมราชโองการ " เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และแก้ปัญหาวิกกฤตการณ์กระบือไทย อย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับสนองพระราชดำริ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ และพัฒนากระบือไทย   รายการคืนคุณให้แผ่นดินวันจันทร์นี้ ขอนำเสนอโครงการอนุรักษ์ และพัฒนากระบือไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี และ กลุ่มธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต มาพูดคุยในรายการ เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ มีแนวทางการพัฒนากระบือ ตามโครงการอนุรักษ์ และพัฒนากระบือไทยอย่างไร และพี่น้องเกษตรกรที่มีความต้องการเลี้ยงกระบือ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกคุณสุรีย์พร ดวงทองคุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวงพิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกCR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.