Header Ads

นราริวาส-พิธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม บ้านเจริญธรรม หมู่6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราริวาส

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่วัดศรีภิญโญศรัทธาราม บ้านศรีภิญโญ หมู่ที่6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม พร้อมทั้งร่วมพิธีสักการะเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีจัดประกาศตราตั้งวัด มอบใบตราตั้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีประจำปี 2564 โดยมี พระครูสุนทรธรรมมาวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนราธิวาส  / เจ้าอาวาสวัดสวนธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ซึ่งมี นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


สำหรับวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นวัดอยู่ในพื้นที่บ้านย่อยที่แยกจากบ้านธรรมเจริญเป็นพื้นที่ถิ่นธุระกันดาร ตำบลโคกสะตอ ที่มีชาวไทยพุทธมาจับจองพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อชุมชนมีการขยายใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องมีการประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือชาวบ้านคณะญาติโยมไทยพุทธ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนได้สร้างวัดมีพื้นที่จำนวน 21 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารช่างสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมพรานที่ 46 เป็นกำลังหลักในการก่อสร้างวัด ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ และได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีพระสมุห์นพเดช ฐิตเตโช เจ้าอาวาสวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นพระสงฆ์ผู้รับมอบ ประกาศตราตั้งในครั้งนี้ โดยตลอดพิธีมีพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม ร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน เนื่องจากหมู่บ้านศรีภิญโญถือเป็นชุมชนไทยพุทธที่ล้อมรอบด้วยชุมชนมุสลิมโดยอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้การแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนบ้านศรีภิญโญมในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย


 

ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญและปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไป 


                  ///////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.