Header Ads

แถลงผลงาน 3 ปี มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยภูมิปัญญาทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ป่าไม้

มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์จัดงานแถลงผลงาน 3 ปี โดยมี นายดิเรก ตนพยอม ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีฯ  พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ   กล่าวเปิดงาน  รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธานมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน  ปาฐกภาพิเศษ ในหัวข้อ  “ขอยืนหยัดผูกพัน สร้างแผ่นดิน”  โดย ดร.เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ อดีตข้าราชการผู้สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านกัญชง พร้อมทั้ง ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์  รองประธานมูลนิธิฯ  และกรรมการมูลนิธิฯ    พญ.พิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา,  ดร.เสฐียรพงษ์ แก้วสด   
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง, ดร.คุณานันท์ ทยายุทธ,  ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ  พร้อมกับกิจกรรมเสวนาดนตรีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย สุรชัย จันธิมาธร (หงา คาราวาน) ศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 สาขาวรรณศิลป์ และกิจกรรมเสวนา “CBD ทางรอด เพื่อสุขภาพ” โดย นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานบริษัท ไทยเฮมพ์ เวลเนส จำกัด และ คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สังคม สุขภาพ จำกัด ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 

โดยมีถ้อยแถลงผลงานมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ดังนี้
มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์จัดตั้งขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงอดีตข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักสิ่งแวดล้อม และนักพัฒนาสังคม ได้จดทะเบียนขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เมื่อ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทะเบียนเลขที่ ชร๑๐/๒๕๖๑ 
โดยมี นายดิเรก ตนพะยอม อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน และ พลเอกสุทัศน์ จารุมณี เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา 
มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ดำเนินงานส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ด้วยตนเอง ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด โดยนำหลักการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน และหลักเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน และได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล เช่น USDA / EU และมาตรฐานการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เช่น มาตรฐาน  rainforest alliance ในการปลูกกาแฟแบบร่มเงาไม้ในป่า (Shade Grown) รายแรกของประเทศไทย ยังได้ได้ประสานความร่วมมือการปัญหาหมอกวัน ไฟป่าภาคเหนือ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและหสกรณ์การเกษตร โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรในขณะนั้น สู่การสร้างชุมชนต้นแบบวนเกษตรอินทรีย์ “แม่หางโมเดล” เพื่อพัฒนาวนเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ใช้แนวทางตลาดนำการผลิต จากสินค้าชุมชนสู่ตลาดโมเดลเทรด ชึ่งได้รับความร่วมมือกับ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด หรือ เลมอนฟาร์ม ดำเนินการรับซื้อผลผลิตอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากชุมชนป่าต้นน้ำออกสู่ผู้บริโภคอย่างมากมาย ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงานกว่า 5 จังหวัด ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน รวม 80 กว่าชุมชน
ในกลางปี 2563 มูลนิธิฯ ได้ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และเลมอนฟาร์ม ดำเนินการแก้ปัญหาชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ด้วยรูปแบบวนเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่วัง บ้านงิ้วเฒ่า บ้านผาวี สู่การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการแก้ปัญหาคนกับป่าอย่างยั่งยืน ยังได้รับความร่วมมือจาก นายสุรชัย จันทร์ธิมาธร หรือ หงา คาราวาน ศิลปินแห่งชาติ ช่วยประชาสัมพันธ์งานมูลนิธิฯ ผ่านการสร้างกาแฟในแบรนด์ “ลุงหงา” เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์จากป่าวนเกษตรอินทรีย์ทั้งเรื่องคุณค่า และคุณภาพ ทั้งนี้การพัฒนาตลาดกาแฟยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนทางด้านการเกษตรของไทยนำสิ้นค้ากาแฟป่า ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น เบลเยี่ยม และ ประเทศอื่นๆ ในยุโรป
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมปลูกกัญชง มูลนิธฯได้มีการศึกษาเทคนิคการปลูกกัญชงอย่างต่อเนื่อง จนกรรมการมูลนิธิฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์ด้านสาย และสามารถขึ้นทะเบียนสายพันธุ์กัญชา “อิสระ 01” สายพันธุ์แรกของประเทศไทย และได้มีส่วนร่วมจัดตั้ง บริษัท ไทย เฮมพ์ เวลเนส จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชงในจังหวัดเชียงราย รวมถึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และ กระท่อมไทย ภายใต้มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ทำให้มามารถเป็นผู้นำ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชงของประเทศไทย ทั้งยังสามารถพัฒนาความร่วมมือกับภาคธุรกิจปลายน้ำกัญชงร่วมกับ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคาราบาวแดง รวมถึงบริษัท SEPPE และ กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง SGL เป็นต้น
จากการเริ่มต้นดำเนินงานของมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์มาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 3 ปี ทางคณะกรรมการบริหาร จึงมีมติให้จัดกิจกรรม แถลงผลงาน 3 ปี มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประดู่แดง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขึ้นดังกล่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.