Header Ads

เมืองสี่แควตรวจติดตามการซื้อวัสดุภัณฑ์ อำเภอตากฟ้า

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯระดับจังหวัด และคณะกรรมการฯระดับอำเภอ ร่วมกันตรวจติดตามและกำกับดูแลขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดนครสวรรค์ ในเขตพื้นที่อำเภอตากฟ้า ดังนี้ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.11 ต.สุขสำราญ แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง  ม.6 ต.พุนกยูง แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.7 ต.อุดมธัญญา แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.3 ต.หนองพิกุล แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.8 ต.อุดมธัญญา และแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีอำเภอตากฟ้า ม.1 ต.ตากฟ้า         โดยได้ร่วมกันตรวจติดตามฯ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ และลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ทั้งนี้เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมยุคใหม่ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.