Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ประชุมเพื่อการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อทราบ สรุปแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอที่บันทึกแผนปฏิบัติการ ในระบบ Thai Water Plan จำนวน 1,239 โครงการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ การจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำฯ!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.