Header Ads

กาญจนบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ)"

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564  โดยมี ร้อยโท​ ทศพล​ ไชยโกมินทร์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา(ร่างแผน)แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 - 2570 ในวันที่​ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.