Header Ads

นครสวรรค์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ประจำปี 2564 โดยมี นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของตลาดออนไลน์ การสร้างตัวตนในตลาดออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ด้วยสมาร์ทโฟน การอัพโหลดภาพลงในตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย facebook youtube tiktok การฝึกขายไลฟ์สด เป็นต้น         ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำสินค้า จำหน่ายในตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.