Header Ads

“วัฒนธรรมจังหวัด เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผ้าห่อคัมภีร์ ด้านนายอำเภอผักไห่ ชูโมเดลเชื่อมโยงแผนท่องเที่ยวภายในอำเภอ”


วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์และดูแลรักษาผ้าห่อคัมภีร์” ณ วัดย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้กล่าวต้อนรับนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยากร และคณะทำงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุว่า พื้นที่อำเภอผักไห่ ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมมีเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งอนาคตจะมีแผนงานเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของอำเภอผักไห่ต่อไป     สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (ผ้าห่อคัมภีร์) วัดย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาผ้าห่อคัมภีร์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ให้คงอยู่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งของอันมีคุณค่าภายในวัด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.