Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "เร่งพัฒนาทักษะช่างแอร์"

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กให้กับกลุ่มช่างอิสระ จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนคร้อพนัน ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.