Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ตรวจติดตามการซื้อวัสดุภัณฑ์

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯระดับจังหวัด และคณะกรรมการฯระดับอำเภอ ร่วมกันตรวจติดตามและกำกับดูแลขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดนครสวรรค์ ในเขตพื้นที่อำเภอตาคลี ดังนี้ แปลงใหญ่ข้าว ม.8 ต.ตาตลี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่  ม.5 ต.ตาคลี         โดยได้ร่วมกันตรวจติดตามฯ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ และเยี่ยมชมผลผลิตการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมยุคใหม่ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.