Header Ads

นครสวรรค์​ เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้  มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและสถานการณ์โควิด 19 ในระดับจังหวัด จำนวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงานพื้นที่ในระดับอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 150 หน่วย มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย บรรยายการปรับพื้นฐาน เรื่องด้านการจัดการสาธารณภัย การบัญชาการเหตุการณ์และโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับ และการฝึกบนโต๊ะโดยโจทย์สถานการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย และการฝึกบนโต๊ะ โจทย์สถานการณ์ (นวทางการเผชิญเหตุ/การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการเตรียมการหลังเกิดภัย รวมถึงการถอดบทเรียนจากการฝึก (After Action Review : AAR)ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยให้ทบทวและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ช่วงฤดูฝน!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.