Header Ads

รองพ่อเมืองสี่แคว ลง​พื้นที่​ติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกับ นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอไพศาลี ประธานกรรมการตรวจติดตามการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจติดตามและกำกับดูแลขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดนครสวรรค์ ในเขตพื้นที่อำเภอไพศาลี ดังนี้ แปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ 4 ต.ไพศาลี แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ต.วังน้ำลัด และวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านเขาดิน หมู่ 2 ต.วังน้ำลัด         โดยได้ร่วมกันตรวจติดตามฯ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ และเยี่ยมชมผลผลิตการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมยุคใหม่ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.