Header Ads

โครงการรับคนสุรินทร์​กับบ้าน ทำต่ออย่างต่อเนื่อง


วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายนายกิติชัย เกตุวงษา  ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการ สถจ.สุรินทร์ และอปท.ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BANK HOME)" ณ ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 05.30 น. และเสร็จสิ้นภารกิจเวลา 07.50 น. มีรายละเอียด ดังนี้                    1) ผู้ป่วยจากนอกเขตพื้นที่เข้าจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 26 คน ชาย 7 คน หญิง 19 คน          2) ยอดสะสมรับ-ส่งต่อผู้ป่วยฯ จำนวน 32 วัน ทั้งสิ้น 1,289 คน ชาย 603 คน หญิง 686 คน           ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.