Header Ads

"เทพศาลาสุขใจ อยู่ไหนก็ได้เรียน"

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน 1,108 คน ทั้งนี้โดยการนำของนายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการในโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรม "เทพศาลาสุขใจ อยู่ไหนก็ได้เรียน"  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ประชากรทั่วโลกติดเชื้อรวมถึงประชาชนไทยก็มีการติดเชื้อวันละเกือบสองหมื่นรายและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและมีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว  ทำให้โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบออนไลน์ นักเรียนทำการเรียนอยู่ที่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาหลักๆคือนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้อยู่ในระบบออนไลน์ได้ครบ 100% โรงเรียนจึงดำเนินการนำใบความรู้ใบงานการบ้านและสิ่งของช่วยเหลือเพิ่มเติมไปมอบให้กับนักเรียนและครอบครัว เพื่อลดความเครียดและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นมา พื้นที่ดำเนินการในเขตท้องที่อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร หรือพื้นที่ 3 อำเภอ หรือ 6 ตำบล หรือ 81 หมู่บ้าน ที่มีนักเรียนอาศัยอยู่  ผลจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน และผู้ปกครอง คลายความวิตกกังวล มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ (on line)  ออนแฮนด์ (on hannd) และ ออนดีมาน (on demand) ตามมาตรการสำคัญและเร่งด่วนในเรื่องการ ลดความเครียด และภาวะของนักเรียนและผู้ปกครองของกระทรวงศึกษาธิการ   ทั้งนี้เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ให้สามารถเรียนรู้ได้ในช่องทางอื่นๆ และเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดต่อไป!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.