Header Ads

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ใช้ระบบ 4C คือ Call Center Care Team CLXT แ ล ะ Community&Communicationเพื่อประเมินผู้แยกกักตัวแบบ Home Isolation หรือ Home

แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที 3นครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากนโยบายอธิบดีกรมอนามัย(นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิงเจริญชัย) มอบให้ศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์ สร้างความเข้าใจการแยกกักตัวแบบ Home Isolation หรือHome  นั้น ขณะนี้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้ดำเนินการโดยใช้ ระบบ 4C เพื่อประเมินผู้แยกกักตัวแบบ Home Isolationหรือ Home 1 ซึ่งประกอบด้วย C ที่ 1 คือCall Centerรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ 2 ประเภท คือ ผู้ ป่วยStep Downที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ และ NewCase ผู้ป่วยรายไหม่ที่มีผลตรวจ ATK หรือ PCR ที่สแกน QR Codeล ง ทะเบียนเข้าสู่ ระ บ บ หรือโ ทรศัพท์ ผ่ า น 056- 257224โดยประเมินความพร้อมของผู้ป่วยที่สามารถเข้าระบบ Home |จากอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสามารถใช้เครื่องมือสีอสารออนไลน์เพื่อการลงทะเบิ้ยน ติดตามอาการ บอกพิกัด และอื่นๆ ไดยที่พักอาศัยมีการแบ่งพื้นที่แยกชัดเจน เส้นทางเข้าถึงง่ายรว ม ถึง ค วา ม พ ร้ อ ม ข อ ง ชุ ม ช นเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมันไจไนมาตรฐานบริการ Home |ไนการรักษา ผู้ ป่วยหายไม่ แพ ร่ เ ชื อและสามารถป้องกันควบคุมไม่ให้มีการติดเชือรายไหม่ C ที่ 2 คือ CareTeamไห้การดูแลตามแผ นการรั กษ ามีการประเมินอาการแรกรับและรายวัน ผ่านแพลตฟอร์ม Dietzพร้อมทั้งประสานงานกรณีผู้ป่วยมีอาการแย่ลง หรือฉุกเฉินรวมถึงวางแผนการเยี่ยมติดตามอาการหลังจากดูแลรักษาที่บ้าน 14 วันแพทย์หญิงศรินนา กล่าวต่อไปว่า C ที่ 3 คือ CLXTเชื่อมยงการรักษาจาก Care Team นการรับผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาHome Isolation หรือ Refer ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนำ ส่งอาหารยา อุปกรณ์ผู้ป่วยของ จำเป็นอื่น เช่นและประเมินสภาพที่พักอาศัย รวมถึงการท่าหัตถการไห้กับผู้ปวยในฟันทีSwab และ X- Rayและ C ที่ 4 คือ Community &กรมอนามัยส่งเให้คนไทยสุขภาพดีทลวยลายา6นสETRY OF PUBLIG MEALTHCommunicationเซีอมโยงสู่ชุมชนสร้างเครือข่ายการสือสารข้อมูลที่ถูกต้องส ร้า งคว า มเข้า ใ จ แล ะ ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ ผู้ ติ ด เ ชื่ อ กั บ ชุ ม ช นให้ความรู้นการป้องกันการติดเชือจากผู้ป่วยสู่ครอบครัวและชุมชนเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการไฮมไอ (Home l) แล้ว จะได้รับซึ่งป ระกอบด้วย" กล่องอาสาพารอด"เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปรอทวัตไข้ หน้ากากอนามัย ยาลดไข้นี่อาหารมือแรกนำส่งล่าช้าถุงขยะแดง และอาหารสำเร็จรปบริการจัดส่งอาหาร 3 มือถึงบ้าน โดเพาห้ การดู แ ล รั ก ษ าม Telemedicine โดยแพทย์และพยาบาล VDO Call"ขณะนี้มีผู้เข้ารับการบริการในระบบ Home l จำนวน 43 คนและยังมีผู้รับบริการ ทีบ้าน ไ ม่พร้ อ ม จำนวน 34 คนจะส่งต่อตามเกณฑ์หากประเมินเข้าผู้เข้ารับการบริการอาการแล้วมีความรุนแรงกว่าสีเขียวที่กำหนด แต่หากเป็นสีเหลืองจะส่งไปCommunity Isolation หรือ C1 และเมือพบเป็นสีแดงจะส่งไปโรงพยาบาลโดยศูนย์ Home เ จะประสานให้ทั้งการส่ง ต่อแล ะประสานรถจากเทศบาล / องค์ การบริหารส่ว นตำบลเพื่อส่งผู้ป่วยติดเชื่อ ไดยระหว่างรอประสานส่งต่อ ทีม CLXT ของ Homeจะจัดส่งออกซิเจนแท็งค์ ขนาด 16 คิว ไปให้แต่ในสวนของ ผู้ ที่ไม่พร้อม สำหรับ อยู่ บ้ านจะดำเนินการประสานห้ได้รับการดูแลต่อจนครบทุกคนต่อ ไป"ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที 3 นครสวรรค์ กล่าวกรมอนามัย / 21 สิงหาคม 2564!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.