Header Ads

สบอ. 12(นครสวรรค์) เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือเพื่อติดตามความ คืบหน้าการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชา ชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีปัญหาที่ดินในพื้นที่ภาคกลาง (ตะวันตก)

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อติดตามความ คืบหน้าการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชา ชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) กรณีปัญหาที่ดินที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคกลาง (ตะวันตก) จำนวน 6 จังหวัด (อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มกะเหรี่ยง))  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)2. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี7. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี9. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี10. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์12. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก  หัวหน้า อุทยานแห่งชาติ หัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ประกอบด้วย1.นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด2. นายประยงค์ ดอกลำไย3. ดร.ภัทรมน สุวพันธ์ุ4. นายสิทธิพล บุญชูเชิด5. นายเกรียงไกร ชีช่วง6. นายวุฒิ บุญเลิศ7. ผศ.ดร. วรวิทย์ นพแก้ว8. นายสมบัติ ชูมา และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุม นายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติทักทาย พูดคุย กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้แนวทางการปฎิบัติงาน และให้กำลังใจแก่ทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินให้ราษฎร การประชุมมีการติดตามกรณีปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง (ตะวันตก) จำนวน 9 กรณี ดังนี้ (1) กรณีบ้านภูเหม็น อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี  (2) กรณีชุมชนห้วยกระซู่ จ.เพชรบุรี  (3) กรณีบ้านห้วยหินดำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  (4) กรณีบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  (5) กรณีบ้านป่าผาก อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  (6) กรณีชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  (7) กรณีบ้านป่าคุ จ.กาญจนบุรี  (8) กรณีบ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์  (9)การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการในพื้นที่และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะติดปัญหากรณีการดำเนินการในส่วนของการลงพื้นที่ เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ให้ที่ประชุมทราบที่ประชุมรับทราบ และมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และมีมติให้แต่ละพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการโดยให้มีการหารือกัน ในกลุ่มย่อย หรือโดยอาจใช้การหารือผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อจะได้นำข้อหารือมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้หน่วยงานระดับพื้นที่ส่งรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการระดับพื้นที่ส่งให้ฝ่ายเลขา เพื่อจะให้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายเป็นทางการให้ต่อไป และให้จัดให้มีการประชุมติดตามกันอีกครั้งในกันยายน 2564การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพูดคุย  ติดตามกัน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มาก      นายสมเกียรติ พุ่มจันทร์ ผอ. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ. 12(นครสวรรค์) รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.