Header Ads

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2564)  เวลา 09.30 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพ ของสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด” โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จ.นครสวรรค์ในการจัดงานวันนี้ มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย นิทรรศการผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ฟ้าทะลายโจร) นิทรรศการและจำหน่ายสินค้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 100 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้ารวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง และยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.