Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเคอร์ฟิว “

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. บริเวณถนนสายผักไห่ - เสนา หน้าตลาดกีพัฒนา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย นางอรนฤมล ธุระพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอผักไห่ /นางยกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ได้ออกเยี่ยม จุดตรวจที่บูรณาการร่วมกันของฝ่ายตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข เทศบาลเมืองผักไห่ ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยปฏิบัติหน้าที่เพื่อบังคับการใช้กฎหมายในเรื่องการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น      โดยนายอำเภอผักไห่ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบแสดงสังกัดให้ชัดเจน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองและเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพลาด รวมทั้งให้พูดคุย ตรวจตราผู้เดินทางผ่านจุดตรวจด้วยความสุภาพ!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์  0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.