Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "พัฒนาทักษะฝีมือ การประประกอบอาหารไทย"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "สาขาการประกอบอาหารไทย" ให้กับกลุ่มสมาชิกแม่บ้านสตรีปากแพรก จำนวน 20 คน               ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านปากแพรก หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.