Header Ads

ศูนย์​อนามัยที่ 3 จัดประชุม​รับฟังข้อคิดเห็นการจัดรายการตึกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3  เป็นประธานเปิดการประชุม            เชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เรื่อง "การจัดบริการตึกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์" เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดบริการตึกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และให้การดำเนินงานเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งในระบบบริการสาธารณสุข และนอกระบบบริการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ  วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ)    จ.นครสวรรค์!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.