Header Ads

อำเภอผักไห่ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอผักไห่ ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลเมืองผักไห่ เพื่อแจ้งข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /การสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด /การป้องกันและดูแลตนเอง/การกำชับให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค (ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด /และการรับฟังข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด ตามนโยบายจังหวัดสะอาด เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่อำเภอผักไห่ มีการแพร่ระบาดและติดเชื้อภายในครัวเรือนมากขึ้น จนทำให้ประชาชนเกิดความวิตก โดยมีนายกเทศบาลเมืองผักไห่ ปลัดเทศบาลเมืองผักไห่ ร่วมปรึกษาหาแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.