Header Ads

กาญจนบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "รุกพัฒนาช่างไฟฟ้าเข้าสูตลาดแรงงานกาญจนบุรีอย่างมีคุณภาพ"

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางอัมพวรรณ พิทักษ์เฉลิมวงค์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการ โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-20,26-27 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.